Jamjam Islami Hospital, Rajshahi

Jamjam Islami Hospital, Rajshahi

Jamjam Islami Hospital, Rajshahi Location: Kaji Hata, Laxmipur, Rajshahi-6000 For serial: 01711192600, 01732510961

Read more...
Rajshahi Diabetic Association General Hospital

Rajshahi Diabetic Association General Hospital

Rajshahi Diabetic Association General Hospital, Location: Jhautola Laxmipur, Rajshahi-6000, Phone: 0247774237, 024781240

Read more...